STOWARZYSZENIE PROMETEUS STATUT

Prezes  Waldemar Trószyński

Wiceprezes       Edward Bałdyga

Sekretarz           Anna Stasiak

Skarbnik             Jadwiga Majdzik

 

PROMETEUS

 1. Towarowa 2; 42-274 Konopiska

tel.: (034) 328 20 06; kom.: +48 603 494 779; e-mail: aprometeus@gmail.com

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000314554

NIP: 573 274 93 55; Regon: 241 016 448; nr konta: 65 8273 0006 2000 0015 4530 0001

 

 

 

 

 

STATUT

ROZDZIAŁ – I

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA , SIEDZIBA, WŁADZE, CHARAKTER PRAWNY

 

 • 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę:

STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO ICH RODZIN i PRZYJACIÓŁ „PROMETEUS”

– Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą o brzmieniu :

Stowarzyszenie „Prometeus” w Konopiskach

zwane dalej Stowarzyszeniem

 

 • 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitęj Polskiej w szczególności teren województwa śląskiego.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Konopiska.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

 • 3

 

 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

 

 1. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony i nieograniczony.

 

 • 4

 

 1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną ( emblemat) oraz używać; pieczęci zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 

 • 5

 

 1. Stowarzyszenie może tworzyć swoje sekcje: np.; sportowe, turystyczne, kulturalne artystyczne, itp.

 

 • 6

 

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Dla uzyskania środków finansowych koniecznych do realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

 

 

 

 

 • 7

 

 1. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności może współpracować z instytucjami i organizacjami sportowymi, działającymi w zakresie kultury fizycznej.
 • 8

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 • 9

 

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

 1. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • 10

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, a jego celem jest:

 

1) Dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

 

2) Zainteresowanie władz samorządowych i rządowych problematyką niepełnosprawnych ruchowo w zakresie

– wczesnego rozpoznawania i diagnozowania niepełnosprawności. – leczenia i rehabilitacji,

– kultury fizycznej i sportu,

– dostępu do różnych form edukacyjnych, – doradztwa i nauczania zawodowego,

– zatrudnienia w zależności od możliwości zdrowotnych i posiadanych umiejętności,

– ochrony socjalnej, ekonomicznej i prawnej,

– zaopatrzenia w pomoce umożliwiające i ułatwiające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie

– usuwanie barier architektonicznych.

 

3) Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

4) Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.

 

5) Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu w starszym wieku

 

– rozwój i popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych;

– szkolenie i doskonalenie samodzielności osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszającym się wyłącznie przy pomocy

wózka inwalidzkiego.

 

 1. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku

publicznego w zakresie wybranych zadań publicznych wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.(Dz. U. 2010, nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w następujących punktach:

– działalności charytatywnej

– ochrony i promocji zdrowia

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych

– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

– kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu

– promocji i organizacji wolontariatu

 

 • 11

 

 1. Stowarzyszenie z zachowaniem przepisów prawa realizuje swoje cele przez nieodpłatną i płatną działalność pożytku publicznego

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24/12/2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

PKD93.19.Z

– Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych w halach dla sportowców amatorów z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora imprezy.

– Działalność związana z promocją i organizacją imprez sportowych.

PKD88. 10. Z

-Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 88. 99.Z

– Działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

PKD 94.99. Z

Opracowanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów Zawodów oraz czuwanie nad należytym poziomem etycznym kultury fizycznej i rekreacji.

PKD94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 

PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

PKD88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 

 

 1. Prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, (medycznej, fizycznej psychicznej, społecznej i zawodowej)

 

 1. Gromadzenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych

 

 1. Organizowanie spotkań ze specjalistami z kraju i zagranicy

 

 1. Organizowanie szkoleń w zakresie metod rewalidacji, rehabilitacji i reedukacji

 

 1. Organizowanie plenerów, wystaw, wernisaży itp

 

 1. Organizacja szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji w celu przystosowania do nowych warunków pracy i umożliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. Członków zwyczajnych.

 

 1. Członków honorowych.

 

 1. Członków wspierających.

 

 • 13

 

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych które złożą deklarację członkowską.

 

 1. Członkiem młodzieżowym mogą być osoby w wieku od 16 do 18 lat, posiadający prawa członków zwyczajnych z ograniczeniem wynikającym z art. 3 p.2 ustawy: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 89. 20. 104 z zm.)

 

 • 14

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, które zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc finansową na rzecz Stowarzyszenia oraz złoży deklarację członkowską

 

 

 1. Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

 • 15

 

 1. Godność członka honorowego może zostać nadana pełnoletniej osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych na wniosek Zarządu Walne Zebranie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym.

 

 1. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie.

 

 • 16

 

 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

 

 • 17

 

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

 

3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem pkt. 1

 

 1. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 • 18

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia

 

2) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów prawa.

 

3) dbania o wysoki poziom moralny i dbania o dobre imię Stowarzyszenia

 

4) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Stowarzyszenia, dotyczy to tylko członków zwyczajnych.

 

 

5) wywiązywanie się z deklarowanej pomocy finansowej dotyczy członków wspierających.

 

 1. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich

 

 • 19

 

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

 

2) rozwiązania się lub utraty osobowości prawnej, .

 

3) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim dwukrotnym upomnieniu.

 

4) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku

naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, postanowień niniejszego Statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni roboczych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 20.

 

Władzami Stowarzyszenia są

 

 1. Walne Zebranie

 

 1. Zarząd.

 

 1. Komisja Rewizyjna.

 

 

 

 • 21

 

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie, chyba że uprawnieni do głosowania postanowią inaczej .
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić urzędujący członek Zarządu lub inni zatrudnieni w razie potrzeb.

 

 1. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

 

 • 22

 

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób pochodzących z wyboru.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

WALNE ZEBRANIE

 

 • 23

 

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być: sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w ciągu roku.

 

 1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji

ustępującego Zarządu.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w I terminie lub ll terminie bez względu na ilość obecnych.

 

 • 24

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia,

 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

4) wybór Zarządu

 

5) wybór Komisji Rewizyjnej,

 

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 

7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,

 

9) zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.

 

 • 25

 

W przypadku nie udzielania przez Walne Zebranie absolutorium, członkowie ustępującego Zarządu nie mogą kandydować w wyborach do władz na następną kadencję.

 

 • 26

 

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi, oraz zaproszeni goście,

 

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym.

 

 • 27

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

 • 28

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 9 członków, w tym prezesa, wiceprezesa,

sekretarza, skarbnika i pozostałych członków.

 

 1. Prezesa Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zarząd z pośród członków Zarządu w drodze oddzielnego głosowania. Na stanowisko Prezesa za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał nie mniej niż połowę ogólnej liczby ważnie oddanych głosów. Prezesa Stowarzyszenia może odwołać Zarząd w każdym czasie większością co najmniej 2/3 głosów ważnie oddanych w głosowaniu tajnym. Odwołanie jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie lub z dniem określonym w

tej uchwale.

 

 1. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin działania zatwierdzony przez Walne Zebranie

 

 1. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji funkcję tę przejmuje wiceprezes do czasu ponownego wyboru Prezesa

 

 1. Ilość członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie.

 

 1. Jednoosobowym reprezentantem Zarządu i Stowarzyszenia jest prezes

 

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu

 

 1. Prezes w imieniu Zarządu składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej.

 

 1. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd w sprawach finansowych tylko po uzgodnieniu stanowiska ze skarbnikiem i wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu.

 

 • 29

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 

2) realizowanie wytycznych i zaleceń zakresie rozwoju i podnoszenia

poziomu sportu osób niepełnosprawnych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

 

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi

przepisami, prawa gospodarczego i ustawą karno-skarbową.

 

4) uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,

 

5) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, na wniosek Zarządu

 

6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i ustania członkostwa,

 

7) opracowanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia i Zarządu.

 

 • 30
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

ROZDZIAŁ VII

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 • 31

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza

 

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

 

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

 

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr. 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.535);

 

ROZDZIAŁ IX

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 • 32

 

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia osób

 

 

ROZDZIAŁ X

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

 • 33

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 

1) wpływy z zawodów i pokazów organizowanych przez Stowarzyszenia,

 

2) wpływy pochodzących z ofiarności prywatnej

 

3) składki roczne członków Stowarzyszenia,

 

4) darowizny,

5) wpływy z działalności gospodarczej,

 

6) dochody ze społecznej pracy członków,

 

7) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

 1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na pokrycie wszystkich wydatków

związanych z realizacją zadań statutowych

 

 • 34

 

Dla ważności zobowiązań dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób – Prezesa oraz wiceprezesa lub sekretarza.

W sytuacji gdy nie ma możliwości podpisania przez Prezesa wymagane są podpisy 2 członków Zarządu każdorazowo przez niego upoważnionych

 

 

 

 

 

 • 35

 

Stowarzyszeniu zabrania się :

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 1. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 • 36

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

 • 37

 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

 

 • 38

 

Uchwała o zmianie Statutu Stowarzyszenia oraz o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

ZADZWOŃ DO NAS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

+48 603 494 779